Odborný profil spoločnosti

Inžinierska výpočtová spoločnosť Trnava, s.r.o. poskytuje svoje služby v oblasti výpočtového modelovania projektových i nadprojektových havárií (vrátane ťažkých havárií s tavením aktívnej zóny) jadrových elektrární (JE). Hlavnými výpočtovými nástrojmi používanými na simuláciu uvedených havárií sú výpočtové programy RELAP5, MAAP4-VVER, CATHARE-ICARE a ASTEC. Medzi najdôležitejšie príklady aktivít spoločnosti patria: